Báo cáo thống kê – Kế hoạch phát triển Bệnh viện

Báo cáo năm 2004
Tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh năm 2004
Báo cáo Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2002 – 2004, Phương hướng nhiệm vụ 2005 – 2007
Báo cáo tổng kết công tác đoàn thanh niên Bệnh viện Mắt TW nhiệm kỳ 2003 – 2005 và phương hướng haọt động nhiệm kỳ 2005 – 2007
Tham luận của BCH Chi đoàn CĐT – KHTH-HL- PKNT- CNK tại Đại hôị Đoàn TN Bệnh viện Mắt TW
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN CẦN CÓ NHIỀU TRÁI TIM NHIỆT HUYẾT GÓP SỨC CHUNG LÒNG HƠN NỮA!
Báo cáo thành tích Bệnh viện Mắt TW
Báo cáo tổng kết hoạt động của Bệnh viện Mắt TƯ năm 2006
(Từ ngày 30.9.2005 đến ngày 30.9.2006)

Leave a Reply