Báo cáo Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2002 – 2004, Phương hướng nhiệm vụ 2005 – 2007

LIÊN ĐOÀN LĐ QUẬN HBT              CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCH CÔNG ĐOÀN BV MẮT TW          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             ———–

Số: /BC-CĐ                                             Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2005

BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

ĐAI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2002 -2004

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VU NHIỆM KỲ 2005 – 2007

Đại hội công đoàn Bệnh viện mắt Trung ương diễn ra vào thời điểm cả nước đang nô nức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2005 và hoàn thành kế hoạch 2005 và cũng là năm cuối của kế hoạch 5 năm . Bệnh viện chúng ta vừa tổng kết công tác năm 2004 và triển khai nhiệm vụ năm 2005.

Trên cơ sở tiếp thu những ý kiến của Đại hội công đoàn của các Khoa, Phòng cũng như của đông đảo đoàn viên công đoàn trong Bệnh viện. BCH Công đoàn Bệnh viện xin trình trước Đại hội báo cáo về hoạt động của Công đoàn Bệnh viện trong nhiệm kỳ 2002 -2004 và Phương hướng nhiệm vụ công tác của Công đoàn nhiệm kỳ 2005 -2007.

A- TÌNH HÌNH CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ

QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2002 – 2004

I/ Đặc điểm tình hình của tổ chức Công đoàn Bệnh viện mắt TW:

Trong tình hình kinh tế của đất nước những năm qua đang trên đà tăng trưởng, an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô luôn được giữ vững, một số chính sách xã hội có liên quan đến mọi hoạt động của Bệnh viện chúng ta như: chính sách về khám chữa bệnh, về giá thuốc.v.v. Trên cơ sở Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các chủ trương, Nghị quyết của công đoàn cấp trên. Nhiệm kỳ 2002 – 2004, Công đoàn Bệnh viện mắt TW luôn tập trung mọi hoạt động của mình vào các nhiệm vụ chính trị cơ bản của đơn vị là đơn vị chuyên khoa đầu ngành, khám bệnh và điều trị bệnh nhân ở tuyến cao,; chỉ đạo công tác phòng chống mù loà trong cả nước; đào tạo và nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản lý kinh tế y tế. Phát huy truyền thống của lớp người đi trước, CBCNV Bệnh viện Mắt TW có nhiều cố gắng nên đã đạt được những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như trong các nhiệm vụ, hoạt động phong trào do Công đoàn các cấp đề ra.

Về đội ngũ đoàn viên: Hiện nay tổng số đoàn viên công đoàn của Bệnh viện có 345/374 người lao động, trong đó số đoàn viên nữ có 246 người. Đoàn viên công đoàn là đảng viên có 87 đ/c; là đoàn viên thanh niên CS Hồ Chí Minh có 95 người.

– Công đoàn cơ sở Bệnh viện được chia thành 22 tổ công đoàn trực thuộc (Nhiệm kỳ trước có 19 tổ). Không có cán bộ công đoàn chuyên trách

– 6/9 đ/c trong BCH công đoàn cơ sở là Đảng ủy viên, trong đó có 2 đ/c trong BGĐ và số còn lại là cán bộ trưởng, phó các khoa, phòng.

Về chất lượng đoàn viên: 100% đoàn viên công đoàn có trình độ học vấn từ PTTH trở lên. Trong đó có 5 PGS.TS, chiếm 1,5%; 13 TS, chiếm 3,9%; 33 Ths, chiếm 10 %; 05 BSCK2, chiếm 1,5%; 6 BSCK1 1,8%; 18 BS CK định hướng, chiếm 5,4%; 3 DS, chiếm 0,9%; 6 CN điều dưỡng, chiếm 1,8%; 20 đại học khác, chiếm 6%; 90 trung cấp các ngành, chiếm 27,4%; 28 có trình độ sơ cấp trở xuống, chiếm 8,5%.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động Công đoàn của Bệnh viện được sự quan tâm Đảng ủy Bệnh viện và có sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Liên đoàn LĐ Quận, Công đoàn ngành Y tế Việt Nam trong mọi hoạt động cũng như chủ trương do BCH công đoàn đề ra các phong trào đã thành nề nếp, CBCNV trong đơn vị có sự đoàn kết nhất trí, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng ủy và Ban giám đốc, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào do Công đoàn tổ chức và phát động.

Đơn vị cơ sở nhiều năm đạt danh hiệu ” Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”.

Bên những thuận lợi trên cũng còn có những khó khăn: Cán bộ công đoàn đều là các đồng chí cán bộ chuyên môn kiêm nhiệm, nghiệp vụ công tác trong lĩnh vực này còn hạn chế. Là nơi điều trị tuyến cao nhất nên chưa đáp ứng kịp với nhu cầu khám chữa bệnh, người bệnh các tỉnh về đông, nạn cò mồi, dẫn dắt bệnh nhân luôn là nỗi bức xúc của bệnh viện, làm ảnh hưởng tới môi trường làm việc cũng như đạo đức của một số đoàn viên.

– Do bệnh nhân luôn qua tải, nhiều CBNV phải đi công tác thường xuyên, biên chế lao động thiếu chưa đáp ứng được với khối lượng công việc cho nên việc tham gia các phong trào hoạt động có tính ngoại khóa thường khó huy động được nhiều người.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Công đoàn trong nhiệm kỳ qua:

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của dơn vị, Công đoàn cơ sở đã làm tốt vai trò tuyên truyền vận động đoàn viên gương mẫu tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ khoa học phát triển hiện nay và nâng cao y đức trong phục vụ người bệnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2002 – 2004, Công đoàn Bệnh viện đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn và phong trào CNVC-LĐ của Bệnh viện trong nhiệm kỳ qua và đạt được kết quả như sau:

1/ Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ:

– Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy BCH công đoàn toàn đã tổ chức quán triệt cho toàn thể đoàn viên công đoàn trong Bệnh viện nội dung Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan như: về thực hiện quy chế dân chủ; nâng cao y đức trong công tác chăm sóc, phục vụ bệnh nhân…

– Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết Đảng, Chính sách Pháp luật Nhà nước đến tận CBCCVC. Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Việt Nam và NQ của công đoàn các cấp, BCH Công đoàn bệnh viện đã tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung, phân công trách nhiệm cho từng đ/c chí trong BCH chịu trách nhiệm tổ chức triển khai nội dung công tác của mình tới từng tổ công đoàn.

– Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp và xây dựng đội ngũ CBCC có tinh thần nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, lý luận chính trị. Tổ chức tốt các hoạt độngôphng trào văn hoá, văn nghệ và thể dục thể thao

– Tích cực tham gia các phong trào do Liên đoàn Lao động Quận Hai Bà Trưng tổ chức, phát động Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.;

Tổ chức Hội thi “Học tập gương Bác Hồ”

Tổ chức hội thi : ” Văn minh trong giao tiếp, ứng xử”

Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Pháp lệnh phong chống mại dâm”

Tổ chức học tập Chỉ thị 05 Bộ y tế về việc chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng thuốc trong bệnh viện.

Tổ chức thi “Tìm hiểu về Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng Thủ đô…

Tổ chức thi tìm hiểu về Đảng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng.

Tổ chức thực hiện cuộc vận động do Công đoàn y tế VN phát động “không hút thuốc lá trong Bệnh viện” và tiến tới không còn có CBCNV hút thuốc lá.

Xây dựng phong trào thi đua sôi nổi trong toàn cơ quan, nâng cao hiểu biết về truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam trong CBCNVC. Nêu cao tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau, tích cực trong lao động cũng như hoạt động các phong trào do Công đoàn phát động.

2/ Phát huy vai trò nòng cốt, tích cực, chủ động trong việc tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi trong CNVC, góp phần hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu công tác:

Nhận thức đúng về vị trí, vai trò của phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu: “Lao động giỏi với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”: “Nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và ” Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội” do Công đoàn cấp trên đề ra. Thực hiện Chỉ thị của Đ/c Bộ trưởng và Hướng dẫn của Công đoàn y tế Việt Nam về việc nâng cao y đức, và thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ sở và Công đoàn cấp trên, BCH công đoàn Bệnh viện đã bám sát thực tiễn của đơn vị mình đề ra những hình thức và biện pháp thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào thi đua trong toàn cơ quan.

Trong từng đợt thi đua đều có nội dung, mục tiêu cụ thể do đó khi sơ kết đều có thể đánh giá đúng những cá nhân, tập thể tiêu biểu của phong trào để đề ra mức khen thưởng tương xứngg.

Ngay từ những ngày đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, BCH Công đoàn đã tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng và kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam cũng như chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm. Tạo được không khí chính trị sôi động và biểu thị quyết tâm giành kết quả cao trong công tác, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trên giao trong toàn thể đoàn viên công đoàn.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua một số chỉ tiêu sau (số liệu tính từ 30/9/2002 đến 30/9/2004):

Chỉ tiêu

Kế hoạch

Thực hiện 2003

So với KH

%

Thực hiện

2004

So với KH

%

 

Số giường

 

300

 

352

   

370

 
 

Khám chữa bệnh

 

113.000

 

158.162

 

140%

 

200.225

 

177%

 

Tổng số bệnh nhân ra viện

 

17.550

 

21.987

 

125%

 

21.969

 
 

Phẫu thuật các loại

 

13.180

 

22.971

 

174,3%

 

27.476

 

2.83%

 

Các xét nghiệm lâm sàng

 

120.000

 

165.052

 

137,5%

 

162.420

 

135%

 

Khám nghiệm chức năng

 

14.000

 

20.186

 

144%

 

24.593

 

175%

 

Chiếu, chụp X quang

 

16.000

 

29.469

 

184%

 

32.583

 

245%

 

Công suất sử dụng giường

 

100%

 

117%

   

123%

Công tác chỉ đạo ngành: Triển khai và đẩy mạnh các công tác: chăm sóc mắt ban đầu; mổ thể thủy tinh; phòng chống mắt hột; phòng chống khô mắt…Triển khai chuyển giao công nghệ phương pháp kỹ thuật mới cho một số tuyến của các tỉnh.

Bệnh viện đã cử nhiều đợt cán bộ đi chỉ đạo ngành ở tuyến cơ sở tại 7 tỉnh, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa như Bắc Kạn, Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La…

Công tác nghiên cứu khoa học Đơn vị có 87 đề tài nghiên cứu khoa học trong đó đề tài cấp Nhà nước có 1, đề tài cấp Bộ có 5 , đề tài cấp cơ sở có 81. Đến nay đã nghiệm thu được 1đề tài cấp Bộ và có 5 sáng kiến đang được áp dụng có hiệu quả. Từ tháng 6/2004 Bệnh viện đã tiếp nhận và đưa vào hoạt động Trung tâm thực nghiệm bao gồm 01 phòng mổ thực nghiệm; 01 phòng nghe nhìn và hội chẩn từ xa.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Cùng chính quyền luôn tạo điều kiện cho mọi người, mọi trình độ được đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên tham gia trực tiếp điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Cụ thể trong thời gian qua cử 3 cán bộ lãnh đạo đi học chính trị cao cấp; 3 bác sĩ đi học CK2 và cao học; 3 y tá trung học đi học Đại học; 6 y sỹ đi học chuẩn hoá điều dưỡng viên…Ngoài ra tạo điều kiện cho các cán bộ có nhu cầu học ngoại ngữ được đi học trong giờ làm việc (một tuần 3 buổi chiều).

Với đội ngũ cán bộ Công đoàn, hàng năm đều cử cán bộ đi dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do LĐLĐ Quạn Hai Bà Trưng tổ chức (3 đồng chí).

Đơn vị đã tổ chức đào tạo tin học văn phòng cho mọi CBCNVC để chuẩn bị cho việc nối mạng nội bộ phục vụ việc quản lý khám và chữa bệnh. Đến nay đã hoàn thành được 13 khoá.

Đặc điểm của Bệnh viện có tỷ lệ lao động nữ cao (trên 75%) nên công tác Nữ công của đơn vị chiếm vị trí quan trong trong công tác công đoàn. Các phong trào hoạt động của đơn vị chủ yếu là do chị em phụ nữ tham gia như các phong trào Phụ nữ tiến sâu vào khoa học, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến do chị em chủ trì. Phong trào thể dục thể thao: bóng bàn, cầu lông, phong trào văn nghệ (hát, ngâm thơ, khiêu vũ…) nhân dịp các ngày lễ lớn các chị em đều tham gia cùng anh em rất nhiệt tình.

Các cuộc thi đấu trong nội bộ cơ quan, thi đấu giao lưu với các đơn vị bạn và thi đấu ở cấp Quận cũng đều có định ra giải thưởng nhằm động viên phong trào. Trong năm qua đơn vị đã chi 32.774.000 đồng cho hoạt động phong trào Văn-Thể-Mỹ….

Hàng năm tổ chức phát động phong trào phụ nữ ” Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và đã trao tặng quà cho các chị em đạt danh hiệu “ Mẹ lao động giỏi, nuôi con giỏi, dạy con ngoan” vào dịp kỷ niệm những ngày của phụ nữ: 8/3 và 20/10. Vừa qua nhân dịp 20/10 đơn vị đã đề nghị Liên đoàn LĐ Thành phố Hà Nội khen tặng cho 12 chị em đạt danh hiệu “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi” ; tổ chức gặp mặt và trao quà cho các cháu nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6 với giá trị bằng tiền là 11.010.000 đồng, với các cháu đạt học sinh giỏi hoặc đạt giải thi học sinh giỏi cấp Thành phố trở lên thì có quà nhiều hơn. Đ/c Giám đốc bệnh viện đã đến trao quà cho các cháu. Đơn vị có 87/275 các cháu đạt học sinh giỏi Trong đó có 2 cháu cấp quốc tế; 3 cháu cấp Tỉnh, Thành phố và 3 cháu cấp Quận. Vừa qua nhân dịp Tết Trung thu Ban nữ công đã tổ chức tặng quà cho các cháu trị giá gần 12 triệu đồng.

– Đợt 1 từ 2/9/2003 đến 27/2/2004: trao phần thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2003 được các cấp, các ngành khen thưởng và các tập thể cá nhân có thành tích trọng đợt thi đua này: 3 tập thể được khen là Khoa mắt trẻ em, Chấn thương, Mắt hột, Tổng hợp và Tổ bảo vệ

– Đợt 2 từ 27/2 đến 19/ 5/2004: trao phân thưởng cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu của đợt này.

– Đợt 3 từ 19/5/2004 đến 2/9/2004: trao phần thưởng cho các đ/c được các cấp, các ngành khen thưởng: đ/c Hồ được Huân chương Lao động hạng ba, đ/c Đợi được Bộ y tế tặng bằng khen, đ/c Kim Thanh được Liên đoàn LĐ Quận tặng Giấy khen là cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi trong 20 năm 1994-2004 .

Trong mỗi đợt thi đua đều đưa ra những nội dung thi đua thiết thực, có những tiêu chí cụ thể phù hợp với nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị, không phô trương,hình thức.

Trong nhiệm kỳ 2002 – 2004 đã giới thiệu được hàng chục đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng phát triển Đảng và đã có 11 đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Kết quả bình bầu thi đuahàng năm luôn đạt cao:

* Cá nhân đạt danh hiệu “Lao động giỏi”:

Năm 2003 có 306/319 người, đạt 95,9%

 

Năm 2004 có 334/363 người đạt 92%

 

* Tập thể đạt danh hiệu “Lao động giỏi”: 22/22 tổ (năm 2003); 19/22 tổ (năm 2004)

* Cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” : 4 (năm 2003); 2 (năm 2004)

* Tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” : 3 (năm 2003), 2 (năm 2004)

Cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp ngành” : 2 đ/c (PGS.TS Tôn thị Kim Thanh và PGS.TS Hoàng Minh Châu)

Phong trào xanh – sạch – đẹp bảo đảm vệ sinh an toàn vệ sinh lao động được bệnh viện duy trì có nề nếp trong nhiều năm, năm nào cũng được Bộ y tế và chính quyền địa phương các cấp đánh giá cao. Năm nay, tuy còn một số vị trí còn phải cải tạo xây dựng và sửa chữa nhưng cảnh quan môi trường của bệnh viện đã được cải thiện nhiều và đã mang dáng vẻ như một công viên trong khu vực bệnh viện. Hàng ngày đều có sự chăm sóc đến vườn hoa cây cảnh, có trồng bổ sung cây xanh cho sân, vườn bệnh viện luôn tạo được không khí thoáng đãng, trong lành.

Công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ trong cơ quan luôn được quan tâm. Lực lượng bảo vệ thường trực trong cơ quan được trang bị bảo hộ, phương tiện bảo đảm cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Năm qua Bệnh viện cũng dành một phần ngân sách cho việc mua sắm dụng cụ phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy. Tổ chức huấn luyện cho đội viên chữa cháy tại chỗ, hoàn thiện lại phương án chữa cháy.

Với việc không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho CBNV nhất là những nơi điều kiện làm việc có tính độc hại cao: X quang, xét nghiệm huyết học và nuôi cấy vi khuẩn, riêng nhóm lao động trong lĩnh vực này hưởng bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật trị giá 23.743.250 đồng (9 tháng). Hàng năm CBNV đều được cung cấp quần áo, trang bị dụng cụ bảo hộ lao động theo quy định của Bộ Y tế.

3/ Vai trò của Công đoàn trong công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống cho CBCNVC-LĐ

– Công đoàn luôn là người đại diện tin cậy bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và người lao động. BCH công đoàn luôn thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ quan và Quy chế về mối quan hệ công tác giữa chính quyền và Công đoàn.

Trong BCH Công đoàn có 6/9 đ/c là Đảng ủy viên, trong đó có 2 đ/c trong BGĐ và số còn lại là cán bộ trưởng, phó các khoa, phòng, vì vậy thuận lợi cho việc triển khai các chủ trương, Nghị quyết của cấp trên đến từng tổ công đoàn. Các đ/c tổ trưởng công đoàn là những hạt nhân trực tiếp tổ chức triển khai nội dung các chủ trương, nhiệm vụ của BCH Công đoàn tới từng đoàn viên ở từng khoa, phòng.

– Tổ chức Hội nghị CBCC hàng năm bảo đảm đúng quy trình và có chất lượng tốt. BCH công đoàn có đại diện trong Ban đời sống của Bệnh viện. Đ/c Phó giám đốc là ủy viên thường vụ Công đoàn làm trưởng Ban đời sống do vậy chủ động mở các loại dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật và đưa ra những cơ chế tạo thu nhập cải thiện đời sống cho CBCNV trong cơ quan. Từ tháng 10/2004 đã tăng thu nhập cho CBNV được 16,6% so với năm trước.

– Ngoài việc thực hiện cải thiện thu nhập còn giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động như Chế độ BHXH, BHYT, chế độ độc hại thuộc các nghề có độc hại và chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, chế độ nghỉ dưỡng sức cho các đối tượng được hưởng theo quy định của Nhà nước có 65 người với số tiền 16.500.000đồng.

Công đoàn có quy định mức tiêu chuẩn thăm hỏi khi đoàn viên ốm đau, tai nạn rủi ro; thăm viếng các đám hiếu, đám hỷ đều được tổ chức chu đáo, kể cả đối tượng CNNV đã nghỉ hưu trí. Nhân dịp các ngày Lễ, Tết nguyên đán, 27/2, 8/3, 30/4và 1/5; 27/7; 22/12.. Công đoàn đều tham gia tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng trong diện chính sách (06 người của đơn vị và 14 người là bệnh nhân). Ngoài ra trong một số trường hợp có hoàn cảnh gia đình đặc biệt tổ công đoàn nơi đó cũng tự nguyện tổ chức tương trợ phần nào giảm bớt sự khó khăn của đoàn viên như có 2 trường hợp đoàn viên có con bị bệnh hiểm nghèo.

4/ Công tác xã hội:

– Công tác xoá đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa là truyền thống tốt đẹp được đơn vị luôn duy trì thường xuyên. Đơn vị tổ chức cho 100% đoàn viên công đoàn tham gia hưởng ứng các đợt quyên góp do Công đoàn cấp trên phát động và lần nào cũng vượt chỉ tiêu được giao. Tổng số tiền đã đóng góp là 13.769.000 đồng.

– 100% đoàn viện công đoàn Bệnh viện tham gia mua Trái phiếu Chính phủ với tổng số tiền là 92.010.000 đồng (Đợt 1: 56.810.000đ, đợt 2: 35.200.000 đồng) vượt chỉ tiêu trên giao.

– Tham gia khám chữa bệnh miễn phí cho các gia đình thuộc diện chính sách xã hội trên địa bàn hai phường Nguyễn Du và Bùi thị Xuân với tổng số tiền là 2.000.000 đồng

– Ngoài ra trong năm đã miễn giảm viện phí cho các gia đình nghèo với tổng số tiền là 45.773.000 đồng và cho bệnh nhân thuộc diện chính sách là 168.868.000 đồng.

– Trong đợt phát động phong trào “Uống nước nhớ nguồn, hướng về Điện Biên”, đoàn viên công đoàn viện đã đóng góp được 9.809.000 đồng.

– Xây dựng quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc mầu da cam tại Bệnh viện được 9.396.000 đồng.

– Đóng góp ủng hộ nhân dân các nước Nam á và Đông Nam á bị thiên tai sóng thần vừa qua được 9.840.000đ.

– Đặt hòm tiền quyên góp tại cổng Bệnh viện để xây dựng Quỹ giúp đỡ người nghèo. Ngày đầu tiên đã được CBCNV trong bệnh viện hưởng ứng và đóng góp trước. Theo số liệu báo cáo đến tháng 12/2004 thu được :

5/ Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

BCH luôn có sự quan hệ mất thiết với chính quyền và công đoàn cấp trên để bảo đảm kịp thời tiếp thu chỉ đạo của cấp trên và triển khai thực hiện ở cơ sở. Kết quả triển khai thực hiện đều có báo cáo với Công đoàn cấp trên theo đúng quy định.

Trong nhiệm kỳ vừa qua đã kết nạp được 80 đoàn viên công đoàn (2 đợt) Thực hiện sinh hoạt tổ công đoàn mỗi tháng một lần kết hợp cùng sinh hoạt của khoa, phòng vào chiều thứ 6 tuần thứ tư trong tháng. Hàng năm đều tổ chức bình bầu cuối năm để đánh giá kết quả hoạt động công đoàn của các tổ. Có 100% các tổ Công đoàn đạt danh hiệu Tổ công đoàn vững mạnh và có 11 lượt các tổ được khen thưởng đột xuất trong các phong trào thi đua của dơn vị và đã có 2 tổ được LĐLĐ Quận Hai Bà Trưng tặng Giấy khen.

Có lịch sinh hoạt định kỳ của BCH công đoàn hai tháng sinh hoạt một lần. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết đã đề ra và xây dựng kế hoạch công tác trong tháng tiếp sau. Đánh giá kết quả công tác và những tồn tại vướng mắc trong thực hiện để tìm cách tháo gỡ. Bảo đảm việc hoạt động của công đoàn thực sự có chất lượng, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2002 -2004, Công đoàn Bệnh viện luôn được tặng cờ “ Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2002 – 2003” và Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2004”. Được công đoàn Y tế Việt Nam tặng cờ ….

6/ Công tác kiểm tra và tài chính :

Tổ chức kiểm tra định kỳ việc thực hiện chấp hành Điều lệ công đoàn cở các tổ công đoàn. Duy trì chế độ sinh hoạt các tổ trưởng công đoàn hàng quý để kiểm điểm lại việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và phổ biến công tác trong quý tiếp theo. Tiếp thu những ý kiến của các tổ công đoàn để phản ảnh với Đảng ủy và Ban giám đốc Bệnh viện có hướng giải quyết.

Thực hiện kiểm tra việc thu chi quỹ của công đoàn một lần vào tháng 9. Bảo đảm công tác tài chính đúng nguyên tắc, không có sai phạm gì.

Quản lý chặt chẽ kinh phí 2% và kinh phí 1% cấp trên cấp. Trích nộp đầy đủ 1% kinh phí và 30% đoàn phí công đoàn lên công đoàn cấp trên.

Có dự toán và quyết toán đầy đủ, kịp thời kinh phí công đoàn. Báo cáo quyết toán hàng quý đúng thời gian quy định. Cụ thể trong nhiệm kỳ 2002 -2004 phần thu của Công đoàn có 116.812.078 đồng, trong đó thu Đoàn phí công đoàn được 42.864.140đồng. Đã chi 97.487.000đ và số dư còn lại chuyển sang năm 2005: 19.325.078 đồng.

Nhìn chung công tác tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua được thực hiện đúng nguyên tắc, chế độ, có mở sổ sách ghi chép đầy đủ, đúng quy định.

7/ Công tác chỉ đạo, điều hành của BCH công đoàn:

BCH Công đoàn luôn bám sát nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị của Đang, của Công đoàn cấp trên để triển khai tổ chức thực hiện ở cơ sở. Thực hiện tốt quy chế quan hệ công tác giữa Công đoàn với Chính quyền, đảm bảo sự thông suốt trong triển khai các nhiệm vụ công tác.

Biết vận dụng những nội dung công tác phù hợp với điều kiện thực tế về tính chất công việc, con người để triển khai các nhiệm vụ trên giao, bảo đảm chất lượng và thời gian. Tạo được tính liên tục trong hoạt động các phong trào ở đơn vị.

III- Tồn tại và nguyên nhân:

Tồn tại: Bên cạnh những thành tích trên trong hoạt động công đoàn của Bệnh viện cũng còn tồn tại những mặt sau:

– Công tác giáo dục cho đoàn viện công đoàn còn chưa sâu sát, còn có những đoàn viên, thậm chí cán bộ công đoàn chữa nắm vững những chủ trương của lãnh đạo bệnh viện đề ra nên đôi khi có những ý kiến chưa mang tính xây dựng.

– Một số đoàn viên tham gia sinh hoạt chưa đầy đủ, chưa tích cực hưởng ứng các hoạt động do công đoàn phát động. Trong sinh hoạt chưa tập trung tiếp thu những chủ trương được phổ biến nên có khi triển khai ở tổ không đầy đủ.

– Phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến còn chưa rộng khắp với các đối tượng lao động, chỉ tập trung trong đội ngũ cán bộ chuyên môn y tế.

– Công tác báo cáo định kỳ tuy bảo đảm đúng thời gian song còn thụ động, phải chờ có sự hướng dẫn hoặc nhắc nhở của cấp trên.

Nguyên nhân: Những mặt tiêu cực trong xã hội không khỏi có ảnh hưởng tới tư tưởng, lối sống, tác phong làm việc của một số ít CBCNV. Các cán bộ công đoàn nói chung đều làm kiêm nhiệm, nghiệp vụ công tác còn hạn chế mặc dù lòng nhiệt tình cao.

VI. Bài học kinh nghiệm và kết luận:

Từ hoạt động thực tiễn hoạt động của Công đoàn cơ sở Bệnh viện, có thể rút ra bài học kinh nghiệm sau:

– Công đoàn cơ sở đã nắm bắt chủ trương của cấp trên, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nguyện vọng hợp pháp của CBCNV để vận dụng triển khai chương trình công tác phù hợp điều kiện thực tiễn trong Bệnh viện đảm bảo được yêu cầu của trên cả về chất lượng và thời gian. Lấy cơ sở Tổ công đoàn làm địa bàn hoạt động.

– Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là Tổ trưởng công đoàn và các ủy viên BCH công đoàn có bản lĩnh chính trị, năng lực, phẩm chất và lòng nhiệt tình trong công tác công đoàn. Những cán bộ này phải xuất thân từ phong trào của quần chúng, biết hy sinh vì quyền lợi của quần chúng, biết phát huy trí tuệ của tập thể đoàn viên, vận động mọi người cùng tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết của cấp trên.

– Không ngừng chăm lo đời sống cho CBCNV. Bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho mọi thành viên lao động trong cơ quan.

– BCH luôn chủ động, sáng tạo trong công tác vận động đoàn viên trong Bệnh viện tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua trong lao động cũng như phong trào hoạt động xã hội, văn hoá thể thao… Kịp thời động viên khen thưởng cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua để mọi người phấn khởi, yên tâm nhiệt tình hoạt động, cống hiến cho tổ chức công đoàn nhiều hơn nữa.

Phong trào CNVC và hoạt động của Công đoàn Bệnh viện mắt TW đạt được những kết qủ trên là do có sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy Bệnh viện và các Chi bộ Đảng, sự chỉ đạo của LĐLĐ Quận Hai Bà Trưng, Công đoàn ngành y tế VN; có sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của Ban giám đốc và các Khoa, phòng; sự phối hợp của các tổ công đoàn; sự nỗ lực phấn đấu của tất cả các đoàn viên trong toàn Bệnh viện.

Kết quả trên còn do sự chỉ đạo và hoạt động nỗ lực có hiệu quả của tập thể BCH Công đoàn cơ sở. Đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đoàn kết, nhiệt tình, biết vận dụng sáng tạo nội dung và phương pháp công tác công đoàn phù hợp với yêu cầu mới.

B-PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ 2005 – 2007

Nhiệm kỳ 2005 -2007 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm cuối thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của kế hoạch 5 năm (2000 – 2005) và là năm có những ngày kỷ niệm lớn: 75 năm ngày thành lập Đảng CS Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2005); 30 năm ngày Giải phóng Miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2005); 115 năm ngày sinh của Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2005); 60 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2005). Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Đảng và Nhà nước sẽ có tổ chức kỷ niệm và phát động phong trào thi đua trong cả nước. BCH công đoàn tổ chức vận động đoàn viên công đoàn tích cực hăng hái thi đua lao động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên cơ sở mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện, phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn 2003 – 2008 của LĐLĐ Quận Hai Bà Trưng và của Công đoàn ngành y tế Việt Nam. Ban Thường vụ công đoàn Bệnh viện Mắt TW xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ 2005 – 2007 với nhiệm vụ trọng tâm như sau:

I/ MỤC TIÊU:

Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ CBCC-LĐ và tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCC-Lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Các chỉ tiêu phấn đấu hàng năm:

 

100% CBCC-Lao động được học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, NQ của Công đoàn cấp trên.

Trên 95% CBCC-Lao động và 85% tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

100% CBCC-Lao động đăng ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu thi đua đạt điểm chuẩn cao về y đức và đơn vị đạt danh hiệu: “Bệnh viện xuất sắc toàn diện”.

Hàng năm có 100% các tập thể Khoa, Phòng đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. Trong đó có 5 khoa, phòng đăng ký phấn đấu “Tập thể lao động giỏi”.

Hàng năm có 10 cá nhân đăng ký phấn đấu CSTĐ cấp cơ sở.

100% cán bộ chủ chốt của Công đoàn được bồi dưỡng và đào tạo nghiệp vụ.

Giới thiệu 10 đoàn viên Công đoàn ưu tú để Đảng xét kết nạp vào Đảng CS Việt Nam.

Phấn đấu không có CBCC-Lao động vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, vi phạm chính sách DSKHHGĐ. Tuyên truyền giáo dục con em CBCC-LĐ hạn chế mức thấp nhất vi phạm chính sách pháp luật và tệ nạn xã hội.

 

II/ BIỆN PHÁP:

 

Công tác tuyên truyền giáo dục:

 

Tổ chức tuyên truyền và giáo dục cho mọi đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công đoàn. Hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị ở mọi nơi, thực hiện chủ trương của Thành phố lập lại kỷ cương về trật tự giao thông, văn minh đô thị…

– Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiêp; xây dựng đội ngũ CBCNVC- LĐ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới.

Tổ chức tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua nhân dịp các ngày kỷ niệm lớn theo hướng dẫn của cấp trên.

– Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; phòng chống tệ nạn xã hội.

 

Công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống:

 

Tổ chức Hội nghị CBCC hàng năm đúng quy trình, đúng thời gian.

 

Tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát thực hiện Pháp luật, chế độ, chính sách đối với người lao động. Thực hiện Quy chế dân chủ, chăm lo đời sống, làm tốt chức năng đại diện quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

Thực hiện tốt các chính sách xã hội, công tác từ thiện…Tổ chức chăm lo đời sống cho CBNV, tạo điều kiện tăng thu nhập chính đáng cho người lao động nói chung.

Thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh xanh-sạch-đẹp trong cơ quan.

Có kế hoạch cho CBCNV, nhất là những cán bộ hoạt động trong các màng lưới của công doàn đã có nhiều đóng góp cho công tác công đoàn được đi tham quan, du lịch hàng năm.

 

Công tác Thi đua:

 

Phát động phong trào thi đua cho CBCNV ngay từ đầu năm, lấy công tác chăm sóc bệnh nhân toàn diện làm trọng tâm, luôn chú trọng về văn hoá ứng xử , nâng cao y đức trong CBCNV làm nội dung chính của các đợt thi đua. Lấy các ngày kỷ niệm lớn trong năm làm mốc để phân thành giai đoạn thi đua, để tổ chức sơ kết đánh giá kết quả mỗi đợt.

Tổ chức tuyên truyền Luật Thi đua khen thưởng mới được Quốc Hội thông qua và bắt đầu có hiệu lực thực hiện.

Phối hợp cùng Hội đồng thi đua khen thưởng Bệnh viện phát động, tổng kết đánh giá và khen thưởng kịp thời các gương người tốt, việc tốt; các tập thể và cá nhân điển hình, có nhiều thành tích trong phong trào thi đua của đơn vị. Xây dựng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, CSTĐ các cấp.

Tổ chức đăng ký và thực hiện các đề tài NCKH, SKCT, lao động sáng tạo cho các cá nhân và tập thể.

 

Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐ vững mạnh và bồi dưỡng nghiệp vụ CĐ:

 

Có kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình công tác hàng năm do các cấp đề ra. Củng cố lại hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ công đoàn từ tổ trưởng, tổ phó và các màng lưới hoạt động. Phân công cụ thể từng mặt công tác chính cho các đ/c trong BCH công đoàn cơ sở để tăng cường hiệu quả trong công tác công đoàn.

Phối hợp với chính quyền, nắm số lượng người mới vào công tác, xét thấy đủ điều kiện tổ chức kết nạp vào tổ chức Công đoàn bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

Cử cán bộ công đoàn tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ do Công đoàn cấp trên triệu tập nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho các cán bộ công đoàn ở cơ sở. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Vận động CBCC-LĐ trong đơn vị tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, giám sát kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đáu tranh chống tham nhũng, quan liêu, gây phiền hà, sách nhiễu. Giới thiệu đoàn viên công đoàn ưư tú để kết nạp vào Đảng CSVN.

5- Công tác nữ công:

Tổ chức thực hiện các chương trình công tác nữ công theo sự chỉ đạo của Công đoàn các cấp. Chỉ đạo và triển khai công tác tổng kết phong trào “Giỏi việc nươc, đảm việc nhà”. Nhân dịp ngày kỷ niệm 8/3 và 20/10 phát động các sinh hoạt văn hoá thể thao dành cho phụ nữ. Khảo sát việc thực hiện chính sách cán bộ nữ trong Bệnh viện, từ đó có kiến nghị xây dựng chính sách cán bộ nữ phù hợp với ngành y tế.

 

Công tác kiểm tra và tài chính:

 

Duy trì chế độ kiểm tra việc thực hiện Điều lệ công đoàn, Chỉ thị, NQ của Công đoàn các cấp ở các tổ. Căn cứ vào hướng dẫn của Công đoàn cấp trên chỉ đạo kế toán công đoàn xây dựng dự toán, thanh quyết toán cũng như công tác thu, chi tài chính của Công đoàn đảm bảo đúng nguyên tắc, tiết kiệm, đúng hạn định.

 

6- Công tác xã hội:

Tiếp tục triển khai thực hiện các đợt phát động quyên góp cho phong

 

trào “Uống nước nhớ nguồn”, ” Xoá đói giảm nghèo” … do công đoàn cấp trên phát động, bảo đảm 100% số đoàn viên tham gia.

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                                Chủ tịch

 

                                                                                                  Hoàng Việt Nga

Leave a Reply