Bệnh viện Mắt TW: mua trái phiếu Chính phủ trên 70 triệu đồng

Vừa qua, 100% cán bộ công nhân viên Bệnh Viện Mắt Trung Ương đã hưởng ứng nhiệt tình cuộc vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt III-2005 do Công đoàn Bệnh viện phát động với trên 70 trịệu đồng.

Thực hiện quyết định số 09/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mua Trái phiếu Chính phủ nhằm đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước góp phần phát triển kinh tế -xã hội, chuyển dịch cơ cấu kính tế, ngày 31/08/2005, 100% cán bộ công nhân viên Bệnh Viện Mắt Trung Ương đã hưởng ứng nhiệt tình cuộc vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt III-2005, kết quả vượt chỉ tiêu 117,8% kế hoạch được giao, tiêu biểu nhất trong phong trào có Chủ tịch Công đoàn Thạc sĩ Hoàng Việt Nga, PGĐ DS.Nghiêm Xuân Kiên, PGĐ TS. Trần An, PGS.TS. Hoàng Minh Châu, BS. Nguyễn Xuân Hiệp…

Kim Dung

Leave a Reply