Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao Quyền Giám đốc Bệnh viện Mắt T.Ư

Ngày 13 tháng 11 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến đã ký Quyết định số 4644/QĐ – BYT về việc giao Quyền Giám đốc Bệnh viện Măt T.Ư đối với PGS.TS.Đõ Như Hơn.

BỘ Y TẾ                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 4644/ QĐ – BYT                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   ————–o0o————

Hà nội, ngày 13 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao Quyền Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương

————————————

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

–          Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

–          Căn cứ Quyết định số 29/2006/QĐ  BYT ngày 23/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các quy định tạm thời về phân cấp quản lý, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, công chức và tiêu chuẩn cácn bộ lãnh đạo, quản lý khi xét bổ nhiệm;

–          Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ – Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Giao nhiệm vụ đối với ông Đỗ Như Hơn, PGS – TS, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương giữ chức vụ Quyền Giám đốc Bệnh viện Mắt TW từ ngày 01/01/2007.

 

Điều 2. Ông Đỗ Như Hơn được hưởng phụ cấp chức vụ theo chế độ hiện hành.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ – Bộ Y tế, Thủ trưởng đơn vị và ông Đỗ Như Hơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

                                      BỘ TRƯỞNG

                        TRẦN THỊ TRUNG CHIẾN

                                        (đã ký)

Leave a Reply