Archive | Cơ thể người RSS feed for this section

Acid uric là gì?

Acid uric là gì? Acid uric là một hợp chất dị vòng của cacbon, oxi, hydro và nitơ, có công thức C5H4N4O3 được tạo thành trong cơ thể do quá trình thoái giáng các nhân purin. Tiếp theo chúng được hòa tan trong máu và cuối cùng chúng được đưa đến thận và thải ra ngoài  Xem Thêm…

Comments Off on Acid uric là gì?